Saúl Kak

Saul-2Li’e ja’ Saúl Kak, ayanem ta Esquipulas Guayabal, Rayón, Chiapas. Saúl sna’ xk’opoj ta bats’i k’op zoque, li’ me’ stote  ja’ zoqueetik. K’oxto lek la schan bonolajel yu’un slok’ta xchi’uk sbon te sp’ijilal slumal. Saúl ta xal “te zoqueetike ja’ momil yu’un yantik lumetik”, manchuk lavi k’ak’ale ep uts’intael xchi’uk p’ajel sta te slumale.

Saul-3Ja’ jech ta 2006 xchi’uk 2010 laj schan svun ta  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). bu la schan nichimal abteliletik, jech noxtok li’ Saule lik lok’tavanuk yu’un xak’ ta ilel te svokol slumale. Yu’un te ep k’usitik yan sk’an xak’ ta ilele, Saúl ay ta naklej ta muk’ul teklum México, bu abtej xchi’uk laj schan yantik nichimal abtelil tey.  K’alal sutale, laj xchi’in te colectivo artístico EDELO, jech noxotk ta 2015 lik abtejuk  ta  Galería Muy li’ ta Jobel.

Saul-6Saúl, ta yabteltake xak’be yipal te stalel skuxlejal te ants viniketik zoque. Te k’usitik sbone xak’be sch’ulel, xak’ skuxlejal jech k’ucha’al spasoj te vo’nej jme’ jtotiketike. Ja’ jech te Saule xak’ ta ilel xchi’uk ojtikinel te svokol sta ta jujun k’ak’al te ants viniketik zoque, te ch’abal buch’u xojtikin, ch’abal buch’u xich’ ta muk’.

Ja’ jech te Saule la spas te muk’ul bonol ta spak’bal na sbiinoj  “Hermanos en el Camino” ta  Casa Hermano del Migrante ta Ixtepec, Oaxaca ta 2010, jech noxtok laj spas te muk’ul bonol ta spak’bal na sbiinoj “La Cena del Migrante” la spas ta  Casa del Migrante, La 72 ta Tenosique, Tabasco ta 2010.

ImprimirTe Saúl ep k’usitik yakal ta spasel, sna’ xlok’tavan, sna’ xbonolaj, sna’ spas nichimal abtelil ta sbek’tal xchi’uk yantik k’usitik, jech noxtok yak’o sba ta stojol slumal, ta stojol bats’i ants viniketik yu’un slajesel svokolil.